wczytywanie

Jak to działa?
Pytania i odpowiedzi

Wpisz swoje pytanie

Właściwe zaprojektowanie oraz wykonanie okablowania obiektu jest jedną z istotniejszych rzeczy z którą trzeba się zmierzyć na etapie planowania i wdrożenia aplikacji systemu inteligentnego budynku. To od decyzji które na etapie przedwstępnej analizy podejmiemy w głównej mierze zależeć będzie jakie funkcjonalności możliwe będą do zrealizowania. Każda instalacja niezależnie od jej rozmiaru powinna zostać opracowana i zrealizowana według dobrze przygotowanego schematu działania podzielnego na odpowiednie etapy do których między innymi możemy zaliczyć:

Etap I - OPRACOWANIE KONCEPCJI – powinno zawierać uzgodnienia poczynione z Inwestorem w zakresie oczekiwanej funkcjonalności oraz określać orientacyjną liczbę technologii podlegających integracji wraz z krótkim opisem funkcjonalnym poszczególnych systemów i sposobów ich działania.

Etap II - DOBÓR TECHNOLOGII I URZĄDZEŃ – to przygotowanie listy urządzeń których specyfikacja techniczna gwarantuje osiągnięcie założonych funkcjonalności.

Etap III – PROJEKTOWANIE – faza ta powinna zawierać opracowanie dokumentacji uwzględniającej szczegółowe plany obiektu z naniesionymi elementami poszczególnych systemów wraz ze szczegółowymi schematami połączeń i specyfikacją urządzeń przyjętych do realizacji systemu.

Etap IV -  OFERTOWANIE – to sporządzenie stosownej oferty uwzględniającej założenia i technologie przyjęte w projekcie.

Etap V - INSTALACJI OKABLOWANIA – obejmuje swym zakresem wykonanie wszystkich tras kablowych zarówno instalacji prądowych jak i teletechnicznych objętych projektem niezbędnych do prawidłowego działania i integracji poszczególnych systemów.

Etap VI –MONTAŻU URZĄDZEŃ – zaczyna się w momencie zakończenia prac instalacji okablowania i obejmuje swym zakresem instalację wszystkich urządzeń wyszczególnionych w projekcie wraz z ich podłączeniem do infrastruktury kablowej.

Etap VII –URUCHOMIENIE I PROGRAMOWANIE – obejmuje uruchomienie zainstalowanych urządzeń w ramach poszczególnych systemów ale także zawiera programowania relacji pomiędzy różnymi technologiami w celu osiągnięcia założonej na etapie opracowania koncepcji oczekiwanej funkcjonalności.

Etap VIII – SERWIS I GWARANCJA – obejmuje przeszkolenie personelu z zasad obsługi wdrożonych i uruchomionych aplikacji jak również zakłada przekazanie informacji z zakresu konserwacji i serwisu urządzeń.

Zamieszczone materiały prosimy traktować ściśle poglądowo. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami handlowymi KOHER w celu doprecyzowania funkcjonalności i określenia finalnej topologii okablowania obiektu.