wczytywanie

Opis produktu

Moduł rozszerzenia M0406/16-D jest uniwersalnym podzespołem systemu automatyki KOHER umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności sterownika obiektowego L1M32R0504 o fizyczne porty układu wejściowego i elementu wykonawczego.

Zastosowanie produktu

żaluzje
rolety

Zasoby sprzętowe urządzenia:

 

  • cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe przeciwsobne (wysokoprądowe) ze stykiem NO 16A,
  • sześć wejść parametrycznych rozróżniających stany NO, NC, NC>3s, 1k, 2k, 3.2k, 4.2k, 6.8k, 10k,
  • dedykowany port komunikacji do podłączenia interfejsów sterowania w gwiazdę 2xRJ45, 
  • DIN-CONNECT port komunikacji międzymodułowej pozwalający na łączenie modułów bez użycia przewodu,
  • przycisk rejestracji modułu i sterowania ręcznego wyjść urządzenia.

 

 

 

Wyjścia przekaźnikowe modułu umożliwiają niezależne sterowanie silników zasłon, rolet, żaluzji, markiz, wind itp., w dowolnie zaprogramowany sposób. Dzięki temu można tworzyć scenariusze oparte nie tylko na oświetleniu sztucznym ale też sterowaniu zasłon mechanicznych.

Każde wyjście skonstruowane jest w oparciu o dwa przekaźniki, które obsługują kierunek ruchu rolety zarówno „w górę” jak i „w dół”. Dodatkowo każdy kanał został zabezpieczony programowo przed możliwością błędnego sterowania (np. jednoczesny ruch „w górę” i „w dół”), co gwarantuje niezawodną pracę urządzenia i chroni przyłączone do niego napędy elektryczne przed uszkodzeniem.

Wbudowane wejścia parametryczne rozróżniające stany: zwarcie, rozwarcie oraz stany pośrednie (typowe dla linii alarmowych) dzięki czemu możemy wejścia wykorzystać do podłączenia urządzeń wyposażonych w styki bezpotencjałowe np.: włączniki ścienne (klasyczne, dzwonkowe), czujniki alarmowe, itp.

Usytuowane na panelu przednim modułu diody sygnalizacji LED pozwalają na szybką identyfikację stanów poszczególnych wyjść modułu i komunikacji ze sterownikiem lokalnym. 

Od strony portów wyjściowych moduł rozszerzenia M0406/16 wyposażony został w 4 przeciwsobne wysokoprądowe wyjścia przekaźnikowe oznaczone OUT-1 do OUT-4 o obciążalności 16A. Zastosowane do bezpośredniego sterowania śilników elektrycznych rolet, markiz, wind - przekaźniki wysokoprądowe posiadają styki mechaniczne typy NO o charakterystyce przełączania 16A.  Wyjście każdego bloku sterownia zostało doprowadzone do osobnego złącza śrubowego i jest odseparowane galwanicznie od pozostałych.

W celu zapewnienia ręcznej możliwości sterowania poszczególnych wyjść modułu oraz rejestracji półautomatycznej urządzenia w oprogramowaniu konfiguracyjnym KOHER BINDER, na panelu frontowym modułu został umieszczony przycisk SET. To dzięki tej funkcjonalności Instalator na etapie uruchamiania i eksploatacji systemu dostaje możliwość ręcznego wysterowania wszystkich wyjść urządzenia w celu sprawdzenia prawidłowego wykonanych podłączeń elektrycznych. Funkcja ta uruchamiana jest poprzez 5s naciśniecie przycisku na płycie czołowej co sygnalizowane jest mruganiem na czas działania funkcji diody żółtej, czerwonej i zielone. Po wejściu w tryb ręcznego sterowania sekwencyjne naciśnięcie przycisku SET w czasie nie przekraczającym 1,5 s w ilości odpowiadającej numerowi wyjścia powoduje przełączenie stanu wybranego wyjścia na przeciwne. Wyjście z ręcznego trybu sterowania realizowane jest poprzez powtórne naciśnięcie dłuższe od 5 s przycisku SET i sygnalizowane zostaje przełączeniem diody żółtej, czerwonej i zielonej w stan normalnej pracy. Kolejną funkcjonalnością przypisaną do przycisku SET jest rejestracja modułu w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Po wywołaniu funkcji "Oczekiwanie na zgłoszenie modułu” w oprogramowaniu KOHER BINDER naciśnięcie przycisku SET rejestruje urządzenie w projekcie systemu.

Do zapewnienia pełnej komunikacji z pozostałymi urządzeniami wykonawczymi,  moduł M0406/16 został wyposażony w kilka portów komunikacji międzymodułowej w warstwie RS485. Główne złącze komunikacji szeregowej zostało zainstalowane na dolnej części obwodu modułu i oznaczone jako DATA PORTS. Pomocnicze porty umożliwiające bezkablowe połączenie modułów przy pomocy dedykowanego klipsa w ramach montażu na tej samej szynie DIN zlokalizowane zostały w obrębie bocznych ścianek urządzenia.

Dla umożliwienia komunikacji z interfejsami sterowania oraz modułami do instalacji dopuszkowych urządzenie M0406/16 wyposażone zostało w dwa złącza RJ45 oznaczone jako INTERFACE PORTS umożliwiające na gwieździste doprowadzenie do modułu przewodów magistralnych paneli sensorowych, paneli TouchScreen oraz modułów C-BOX.

Moduł rozszerzenia M0406/16 od strony portów wejściowych wyposażony został  w 6 dedykowanych wejść parametrycznych oznaczonych  IN1-IN6 rozróżniających stan NC; NO; 1k; 2k; 3,2k; 4,2k,.6k; 10k. W bezpośredniej bliskości wejść parametrycznych zlokalizowane zostały wyjścia napięciowe przeznaczone do zasilania urządzenia peryferyjne napięciem DC 12V/DC pobieranym z magistrali komunikacyjnej KOHER-BUS. 

Schemat podłączenia sygnałów do wejść i i wyjść modułu

 

Poznaj nasze pozostałe produkty